Somerleyton Railway Station

Station Three Letter Code: SYT

Address: Somerleyton station, Station Road, Somerleyton, Norfolk, NR32 5QN