Poppleton Railway Station

Station Three Letter Code: POP

Address: Poppleton station, Station Road, Upper Poppleton, North Yorkshire, YO26 6PZ