Merthyr Tydfil Railway Station

Station Three Letter Code: MER

Address: Merthyr Tydfil station, Tramroad Side, Merthyr Tydfil, Merthyr, CF47 0AG