Hoveton & Wroxham Railway Station

Station Three Letter Code: HXM

Address: Hoveton & Wroxham station, Station Road, Hoveton, Norfolk, NR12 8UR