Abergavenny Railway Station

Station Three Letter Code: AGV

Address: Abergavenny station, Station Approach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HS